Algemene voorwaarden Tubbing Milieu-advies

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, inclusief vervolg-opdrachten, die aan Tubbing Milieu-advies worden verstrekt. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijke uitgesloten. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die door Tubbing Milieu-advies bij de uitvoering van haar diensten worden ingeschakeld en deze derden kunnen een beroep op deze Algemene Voorwaarden doen.
 2. Alle opdrachten worden enkel aanvaard en uitgevoerd door Tubbing Milieu-advies, ook indien de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend is verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De toepasselijkheid van de regeling zoals per 1 augustus 2008 vastgelegd in de artikelen 7:404 en 7: 407 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Tubbing Milieu-advies zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkoming van deze derden, waaronder de regeling zoals per 1 augustus 2008 vastgelegd in art. 6:76 BW, is uitdrukkelijk uitgesloten. Tubbing Milieu-advies wordt geacht volledig door de cliënt gemachtigd te zijn om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Tubbing Milieu-advies is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, verhoogd met het ingevolge deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien en voorzover om welke reden dan ook krachtens deze verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het voor de uitvoering van de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van  € 3.000,00 (drieduizend euro).
 5. Indien door of bij de uitvoering van een opdracht schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Tubbing Milieu-advies aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven wordt uitbetaald, verhoogd met het ingevolge deze verzekering toepasselijke eigen risico.
 6. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is afgesproken. Indien de betaling niet binnen de aangegeven termijn is ontvangen is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Tubbing Milieu-advies gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.
 7. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Tubbing Milieu-advies verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 8. Over de door Tubbing Milieu-advies verleende diensten is omzetbelasting (BTW) verschuldigd, tenzij deze diensten zijn vrijgesteld op grond van de Wet op de omzetbelasting. Indien na facturering blijkt dat ten onrechte geen omzetbelasting in rekening is gebracht, heeft Tubbing Milieu-advies het recht om alsnog omzetbelasting in rekening te brengen.
 9. Tubbing Milieu-advies behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere regelgeving betreffende industriële eigendom. Tubbing Milieu-advies heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 10. Het door uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal gedurende vijf jaren na het eind van de opdracht worden bewaard. Daarna wordt het vernietigd.
 11. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Tubbing Milieu-advies is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
 12. Tubbing Milieu-advies is gevestigd te Maarn (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30240104.

December 2008