Cursussen en excursies

Theorie en praktijk beïnvloeden elkaar. Een cursus is leuk en nuttig als de docent de theorie kan illustreren met praktijkvoorbeelden.
De materie begint dan te leven en de cursisten maken zich de stof sneller eigen. De theorie is ervoor om praktijksituaties in een
breder kader te plaatsen.
Naast kennis is ook cultuur in de (milieu)handhavingswereld belangrijk. Een toezichthouder of bestuurlijk handhaver is niet op dezelfde manier opgeleid als een politieman van een regionaal milieuteam en dat leidt tot verschillen in houding en aanpak.
Voor een deel houdt dat verschil verband met de verschillende doelen die met bestuurs-en strafrechtelijke handhaving worden nagestreefd. Voor een deel zijn het andere – voor een effectieve handhaving niet altijd wenselijke – omstandigheden die een rol spelen. Dit kan leiden tot onbegrip tussen de verschillende handhavingspartners. Een handhaver, ongeacht van welke organisatie, dient een bepaalde houding te hebben; gezag uit te stralen; zich helder en duidelijk op te stellen richting de ondernemer.
De buitengewoon opsporingsambtenaar, de boa, begeeft zich op beide handhavingsgebieden en voelt soms letterlijk de druk van beiden. Het is een lastige positie, zowel in theorie als praktijk.

Cursusaanbod

Op het gebied van opleidingen kan Tubbing Milieu-advies het volgende betekenen:

Wat verandert er allemaal met de Wet natuurbescherming? Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de 3 groene wetten: Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en de Boswet.

Alles wat u wilt weten over afvalstoffen. Lees meer:  cursus Afvalstoffen (inclusief bouw- en sloopafval).

Bezoeken aan de rechtbank om strafzittingen of bestuursrechtzaken bij te wonen en een toelichting te krijgen. Lees hier meer over het bijwonen van een milieustrafzitting. De cursus ‘De interactie  tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke milieuhandhaving’  gaat dieper in op de theorie. Tijdens het praktijkdeel zal een milieustrafzitting worden nagespeeld. Lees meer: Cursus Interactie br en sr milieuhandhaving

Bent u geïnteresseerd? Bel 06-24405506 of mail naar info@tubbingmilieuadvies.nl

Tubbing Milieu-advies is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs en voldoet daarmee aan de eisen die daaraan zijn verbonden (lees meer op  www.crkbo.nl). Dit betekent ook dat Tubbing Milieu-advies voor het geven van cursussen is vrijgesteld van BTW en de opdrachtgever daarvan geen BTW in rekening brengt, tenzij anders overeengekomen.

Referenties

April 2017:  jaarlijkse cursus Afvalstoffen voor de SSR, het opleidingsinstituut voor de Rechterlijke Macht. Gemiddelde waardering 8,1. Zie hierbij de volledige evaluatie.

December 2016 een 1 daagse cursus Wet natuurbescherming voor medewerkers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Lees hier de Uitwerking evaluaties cursus Wnb Mibacu

November en december 2016: 2 daagse cursus Wet natuurbescherming – soortenbescherming in samenwerking met Maarten Breedveld (ecoloog bij Arcadis) voor juristen. vergunningverleners, toezichthouders en handhavers van alle Zuid-Hollandse omgevingsdiensten en beleidsmedewerkers van de provincie Zuid-Holland. Klaas Alblas, teamleider groene wetten, Omgevingsdienst Haaglanden:

  • Ik vind dat jullie een prima cursus hebben verzorgd.
  • Er zat een goed evenwicht tussen de juridische en de ecologische component.
  • De casussen zijn goed gekozen en daagden de cursisten uit om zich de materie eigen te maken.
  • Er was in onze groep ook een goede interactie tussen jullie en de cursisten.
  • Ook was het een goede keuze om ook de andere OD-en en PZH uit te nodigen (goed voor het ZH-se netwerk)
  • Er is zeer veel kennis overgedragen in een relatieve korte periode.
  • Veel achtergrondinformatie is vooraf en achteraf door jullie beschikbaar gesteld.

September 2016: cursus Afvalstoffenrecht voor juristen, vergunningverleners, handhavers en toezichthouders van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: gemiddelde beoordeling 7,6. Een greep uit de reacties: ‘zeer informatief, veel stof in korte tijd, goede toelichting op relatie afvalstoffen-bouwstoffen’ en ‘gezien het brede veld dat afval bestrijkt, goede keuze van de onderwerpen’ en ‘goed herhaald hoe de systematiek van afvalstoffenrecht in elkaar steekt waardoor de rode draad blijft hangen’ (vergunningverleners), ‘goede opfriscursus’ (jurist), ‘fijne spreker, enthousiast, goed om in sneltreinvaart door de afvalwereld te worden geleid’ (handhaver).

November 2015: cursus Afvalstoffenrecht voor de juristen en handhavers van de Omgevingsdiensten Groningen en Drenthe: waardering 7,6

Geziena Steenbergen, juridisch adviseur toezicht en handhaving bij de OD Groningen: Ik vond het zelf een zeer prettige cursus. Fijn om in de ochtend de theorie te horen en af te sluiten met jurisprudentie, dan wordt de theorie immers toegepast in de praktijk. Nogmaals dank.

Juni 2015: cursus Flora- en faunawet (inheems) voor de SSR (opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht): waardering 8,2.

Juni 2015: referenties over de cursus BSB – Milieu voor juristen en boa’s van  de 3 noordelijke omgevingsdiensten:

Teamleider T&H van Omgevingsdienst Groningen, Jan Spiegelaar: Cursus als zeer prettig ervaren. Goede voorbeelden, duidelijk, leerzaam en boeiend tot het eind. Als cursusleider kwam Annemiek Tubbing kundig op mij over.

Boa domein II van Omgevingsdienst Groningen, Bert Smidts: Ik heb de cursus als zeer leerzaam beschouwd. Veel duidelijke en goede informatie. Er werd goed en duidelijk op praktijksituaties ingegaan en er werd een goede uitleg op gegeven. Al met al een leuke en leerzame dag!

Jurist Handhaving van RUD Drenthe, Rena Bruinsma: De cursusdag afgelopen vrijdag in Assen was een boeiende en leerzame dag voor mij. De opbouw was goed en de power point presentatie was to the point, een mooi naslagwerk op deze wijze. Daarnaast was de inbreng van je eigen praktijkervaring ook zeer interessant.

Juni 2015: referentie over de cursus Afvalstoffen voor projectleiders bouwstoffen van Tritium Advies BV:

Dirk Hermans: Tijdens de cursus heb ik geleerd om van verschillende invalshoeken naar grond-/afvalstoffen te kijken. Verlaat de gebaande paden en ontdek de mogelijkheden binnen de huidige wet- en regelgeving.

December 2013, referentie boa-coördinator Sportvisserij Midwest Nederland over de cursus BSB-Milieu Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek:

Ik had hier al iets over geleerd via de NvWA (SBB) maar deze cursus heeft mij veel meer inzicht gegeven met betrekking op de achtergrond en de juridische basis. Ik vond overigens dat Annemiek het toch wel lastige verhaal zeer goed en helder heeft over gebracht.

September 2013, referenties van verschillende cursisten van de  Omgevingsdienst West-Holland over de cursus BSB-Milieu:

De presentatie en het cursusmateriaal zijn door Annemiek zorgvuldig voorbereid. Het is een interessant onderwerp, waar je lang over door kunt praten. Annemiek weet een goede structuur aan te brengen en door haar kennis en ervaring situaties met leuke praktijkvoorbeelden aan te vullen. Dus al met al een goede eerste kennismaking met het fenomeen Bestuurlijke strafbeschikking Milieu

Voor zover je in slechts één dag een beeld kunt schetsen van een dergelijk onderwerp, is Annemiek Tubbing hier prima in geslaagd. De cursus was zeer informatief en praktijkgericht.

Interessante cursus, gegeven door een zeer gedreven Annemiek, af en toe in mijn ogen te diepgaand. Of toezichthouders nu duidelijk is hoe en wat ze moeten melden dat vraag ik mij af.

Het is een hele opgaaf om deze veelomvattende materie, beknopt in een dag samen te vatten.  Annemiek wist ons echter snel de grote lijnen van het geheel te ervaren, daardoor krijg je goed beeld, en een opstap om je in de BsBm, wegwijs te maken.

Een cursus waarvan de inhoud goed gestructureerd door Annemiek wordt aangeboden. Alle vragen vanuit de groep krijgen van haar kort en bondig de aandacht, waardoor je de verhaallijn niet kwijt bent, wanneer zij  het punt weer oppakt waar zij gebleven is. Veel informatie  met aandacht voor de praktijk, die goed aansluit bij de officiële publicaties die over de bestuurlijke strafbeschikking zijn verschenen.

Voor meer info: zie Referentie OD WH cursus BSB milieu september2013

Januari 2013, juridisch adviseur bij BJV Expertise, Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, Rosalinde Geerdink:

Annemiek heeft in samenwerking met een parketsecretaris van het Functioneel Parket in Amsterdam een cursus Bestuurlijke strafbeschikking milieu verzorgd voor de juridische adviseurs van Rijkswaterstaat. In één dag zijn alle relevante strafrechtelijke aspecten van de BSB de revue gepasseerd. De dag was vooral bedoeld om de strafrechtelijke kennis van de voornamelijk bestuursrechtelijk georiënteerde collega´s op te frissen. Annemiek maakte bij het uitleggen van strafrechtelijke aspecten gebruik van haar kennis en ervaring die zij opdeed als Officier van justitie milieu. Doordat de leerstof werd behandeld aan de hand van 3 cases uit de Rijkswaterstaat-praktijk was het een boeiende dag waarin theorie en praktijk op een prettige manier werden samengebracht. Er was voldoende ruimte voor het stellen van vragen en het voeren van discussie onderling. De dag werd door de deelnemers als nuttig en zeer informatief gekwalificeerd en met een cijfer 7,6 gewaardeerd.

Nog even ter aanvulling… Ik heb zojuist de uitwerking van de cases en de aantekeningen bij de presentatie bekeken….. Super! Een erg helder en uitgebreid naslagwerk! Hartelijk dank daarvoor!!!!!!!!!!!!!

Juli 2012: Actualiteitencursus milieu voor de RMT’s Utrecht, Gooi-en Vechtstreek en Flevoland, groepschef RMT Flevoland- Gooi- en Vechtstreek, Gary van Polen:

Met het oog op de toekomst hebben we met Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland in Midden-Nederland gekozen om de Regionale Milieu Teams gezamenlijk de actualiteitencursus van Annemiek Tubbing te laten volgen.
Het is flink opletten geblazen, er wordt veel besproken in relatief korte tijd(4 uur).
Het grote voordeel van Annemiek Tubbing is haar grote wetskennis en de behandeling van veel ter zake dienende jurisprudentie.  Deze combinatie maakt dat de groep, 30 collega’s, het goed vol kon houden.
De manier van lesgeven van Annemiek brengt met zich mee dat er vanuit de groep levendig meegedaan wordt en er regelmatig goede discussie ontstaat.

Juni 2012: idem, Chef RMT Zuid-Holland-Zuid, Hans Elgeti:

Persoonlijk vond ik het een uitermate leuke middag, waarvan ik weer veel heb opgestoken. Enkele van mijn mensen (ook de taakaccenthouders) vonden de informatie te omvangrijk. Deels komt dat vanwege het feit, dat zij nog maar kort in het werkveld zitten. Deels door de grote hoeveelheid aangeboden informatie.
Ik denk dat het onderliggend niveau (ben je er dagelijks mee aan het werk) wel bepalend is voor de opname van de stof. De voorbeelden, die je tijdens de presentatie gaf, waren erg sprekend en dat blijft hangen (leidde vaak ook tot reacties van uit de groep). Dus vooral dat aspect vasthouden.
Wellicht is het te overwegen om de stof in een hele dag te behandelen of meer gericht op aanvraag (bv afval en asbest) en dan in een dagdeel.

Mei 2012: Idem,  teamleider RMT Hollands Midden,  Henri Madern:

De collega’s van het Regionaal Milieuteam van de politie Hollands Midden hebben de Aktualiteitencursus van Tubbing Milieuadvies ervaren als zeer leerzaam. Met veel kennis van zaken en passie werden de onderwerpen, zoals afval, grond, asbest, vuurwerk, flora en fauna, ontneming en jurisprudentie behandeld. De behandeling van o.a. arresten is voor de politie leerzaam omdat het helpt juridisch te denken en onderzoeksdoelen concreet te maken, waardoor de kwaliteit van het onderzoek en het proces-verbaal wordt vergroot. Effectieve en efficiënte handhaving van milieuovertredingen en opsporing van milieucriminaliteit is gebaat bij dit soort cursussen. De omvangrijkheid van de lesstof en het belang van grondige behandeling daarvan vragen om meer tijd dan de vier uren van de Aktualiteitencursus.

April 2012: Actualiteitencursus  milieu voor de rechters van de fraude/economiekamer van Rechtbank Amsterdam. Willem F. Korthals Altes (vicepresident sector strafrecht, rechtbank Amsterdam):

Je gaf ons een goed en uitgebreid overzicht van de ontwikkelingen op een veelheid van gebieden in het milieurecht. We hadden voor de breedte gekozen en die kwam goed uit de verf.

April 2010: Actualiteitencursus voor het IMT Noordwest- en Midden-Nederland en de RMT’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland + het IMT Noord-oost Nederland en het Milieurechercheteam van de politieregio’s Gelderland -Midden en Gelderland-Zuid.  Alfred Peperkoorn van laatstgenoemd team:

Wij van het Milieu-Recherche-Team van de Politieregio’s Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid waren tevreden over de inhoud en de kwaliteit van de Actualiteitencursus. Juist de verdieping en ondersteuning met actuele jurisprudentie was voor ons leerzaam. Het was een cursusdag met een zeker opstapniveau; en dat was ook de bedoeling.

Maart 2009: Actualiteitencursus voor het Interregionale Milieuteam Noordwest- en Midden- Nederland, de Regionale Milieuteams Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland. Het hoofd van het IMT, Sierk Pitstra (zelf één van de cursisten):

Namens de deelnemers nogmaals bedankt voor het op uitstekende wijze verzorgen van de actualiteitencursus.

CRKBO_Docent