Overheid


De overheid kent verschillende rollen. Meestal staat de overheid boven de burgers (publieke functies), maar soms staat ze er ook naast als ondernemer, bijvoorbeeld bij (uitbesteding van) uitvoering van publieke taken (bijvoorbeeld groenbeheer en grondverzet) of in het kader van publiek-private-samenwerking in bouwprojecten.

Eén van de publieke taken is het toezicht op de naleving van regelgeving door burgers en ondernemers en de handhaving daarvan. Deze taken zijn niet eenvoudig, zeker niet in tijden van bezuinigingen op het ambtenarenapparaat. Niet alles kan gehandhaafd worden en er moeten prioriteiten worden gesteld. Strategieën, beleid en visie staan op papier, maar in de uitvoering kan het haperen, met name bij complexe handhavingstrajecten. Lees meer

Daarnaast kan het zinvol zijn om het toezicht af te stemmen op initiatieven tot het borgen van (juridische) kwaliteit door de ondernemer zelf, zodat stapeling van privaat en publiek toezicht wordt voorkomen. Hoe kunt u van deze ondernemersinitiatieven profiteren? Lees meer

U moet als overheid ook toezicht uitoefenen op uzelf, namelijk als u zelf als ondernemer of als opdrachtgever bij uitbesteding optreedt. Dat kan spanningen opleveren, die u wilt vermijden. Over de overheid als overtreder zijn al diverse onderzoeksrapporten verschenen, waaruit blijkt dat de overheid de regels ook niet altijd in acht neemt. Hoe kunt u dit voor uw organisatie voorkomen? Lees meer

Tot slot kunt u verlegen zitten om een specialistisch advies als die kennis  niet binnen de organisatie aanwezig is. Lees meer

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer horen over de aanpak: bel 06-24405506 of mail naar info@tubbingmilieuadvies.nl