Specialistische milieu adviezen en second opinions

Weet u zeker dat uw (vaste) adviseur u een goed advies geeft op het gebied van milieu? Laat nu uw advies checken door Tubbing Milieu-advies tegen een sterk verlaagd tarief. Dat houdt u én uw adviseur scherp! Stuur een emailbericht naar info@tubbingmilieuadvies.nl of bel 06-24405506.

Tubbing Milieu-advies adviseert onder andere op de volgende gebieden:

  • Afvalstof of grondstof? Afval scheiden en wat te doen met chemisch afval?

Wilt u voorkomen dat uw producten of stoffen het negatieve imago van ‘afvalstoffen’ hebben of krijgen, zorg dan dat ze voldoen aan de eisen van ‘bijproduct’ of ‘grondstof’.

Komen er in uw bedrijf verschillende afvalstromen vrij? Welke regels zijn van toepassing op het scheiden van afvalstoffen voordat u ze mag afvoeren?

Wat te doen met chemisch afval (= gevaarlijke afvaststoffen)? Laat u tijdig adviseren!

  • Asbest (regelgeving en certificering)

Zorg dat u goed op de hoogte bent omtrent verplichtingen die samenhangen met de inventarisatie en verwijdering van asbest en voorkom hiermee schade voor de volksgezondheid, boetes en negatieve imagoschade.

  • Bodem en bouwstoffen en grondstromen (regelgeving en certificering)

Bodemonderzoeken, bodemsaneringen, grondverzet: Tubbing Milieu-advies werkt samen met andere partners, zodat u een integraal advies krijgt over alle aspecten die hiermee samenhangen.

  • Flora en fauna

Moet u bij de uitvoering van werkzaamheden in het veld rekening houden met beschermde plant- en diersoorten? U kunt dit nagaan aan de hand van de brochure van EZ over de per 1 januari 2017 in werking getreden brochure van EZ. Heeft u een ontheffing nodig of wilt u gebruik maken van een goedgekeurde gedragscodes flora en fauna? Werkt u in of in de buurt van een Natura 2000 gebied of Ecologische Hoofdstructuur? Neem tijdig contact op om u te laten informeren over rechten en plichten. Voorkom dat uw werkzaamheden vertraging oplopen!

  • Duurzaam en legaal hout

Kent u de nieuwe Europerse Houtverordening die maart jl. in werking is getreden? Bent u importeur of handelaar in hout(producten)? Hoe voorkomt u dat u illegaal gekapt hout (Fout Hout) importeert op de Europese markt of hier verhandeld? Ook onze eigen bossen vallen onder deze regeling (na kap). Laat u informeren over deze nieuwe regeling en andere van toepassing zijnde regelgeving, bijvoorbeeld CITES.

  • BIBOB, bestuurlijke strafbeschikking, bestuurlijke boete, strafzaak

Wordt u geconfronteerd met een weigering of intrekking van een vergunning of subsidie op grond van de Wet BIBOB (Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur) of krijgt u een bestuurlijke strafbeschikking of bestuurlijke boete opgelegd of bent u gedagvaard om voor de strafrechter te verschijnen? Dat is heel vervelend. Wat zijn uw mogelijkheden om de schade te voorkomen of beperken?

  • Kennismanagement

Heeft u voldoende kennis in huis om de vergrijzing tegen te gaan? Vertrekken de ingehuurde experts of de flexibele arbeidskrachten straks met de binnen uw organisatie opgedane kennis, ervaring en vaardigheden? Kunt u straks uw doelen en ambities nog realiseren zonder borging van deze kennis? Wacht niet tot de economie weer aantrekt, want dan bent u te laat: handel nu!