Publicaties

Deze pagina bevat een lijst van eigen publicaties over milieu-onderwerpen. Indien beschikbaar hebben de publicaties een link naar het document zelf.  Is er nog geen link beschikbaar, dan kunt u de betreffende publicatie opvragen door een e-mail te sturen naar info@tubbingmilieuadvies.nl

Referentie redactie Dier & Milieu (verenigingsblad van de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming): De redactie van Dier en Milieu is van mening dat jij goed en begrijpelijk schrijft. Complimenten van onze zijde.

2021

Het opzet in de Wet natuurbescherming  met de reactie van Rob de Rijck, Dier & Milieu 2021/2 (juni).

Plasticrecycling moet beter, maar hoe? Tijdschrift MILIEU van de Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM), april 2021

2020

Hoe houdt de provincie Utrecht de invasieve exoten onder controle?, interview met Rogier Kuil, projectleider invasieve exoten provincie Utrecht in Dier & Milieu, juni 2020/2.

Het boek Toezicht en Handhaving met de Omgevingswet (te bestellen via de link). Zie voor recensies de pagina ‘Welkom en contact’.

Wat verwacht de Omgevingswet van toezicht en handhaving? Deel 9, Dier & Milieu, maart 2020/1

2019

Afgedankte elektr(on)ische apparaten: afvalstoffen of retourgoederen?, Dier & Milieu, nr. 3 (september) 2019

Laatste noot in MenR bij HR 4 december 2018_MenR 2019-75, ECLI:NL:HR:2018:2247, over opzet bij feitelijk leidinggeven en zorgplichten Wm (asbest) en Wbb, Milieu & Recht, nr. 7 – 2019.

Wat verwacht de Omgevingswet van toezicht en handhaving? Deel 8 over handhaving van zorgplichten in de Omgevingswet, Dier & Milieu 2019/2 (juni 2019)

Rechters dwingen voor de tweede keer de NVWA om Europese houtverordening te handhaven, Dier & Milieu 2019/2 (juni 2019)

De dunne scheidslijn tussen toezicht en opsporing en de cautie, Dier & Milieu 2019/1 (maart 2019).

2018

Wat verwacht de Omgevingswet van toezicht, handhaving en opsporing? Deel 7, Dier & Milieu 2018/4 (december 2018)

Noot bij Rechtbank Amsterdam d.d. 17 mei 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:3381, over opzet in de Wet natuurbescherming, Milieu en Recht 2018/97 (afl. 8)

Wat verwacht de Omgevingswet van toezicht, handhaving en opsporing? Deel 6, Dier & Milieu 2018/3 (september 2018)

Noot bij Hoge Raad d.d. 20 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:247 over gevolgen niet geven cautie en de sfeerovergang toezicht en opsporing, Milieu en Recht 2018/70 (afl. 6 augustus 2018)

Handhaving natuurregelgeving door gemeenten in het Themanummer ‘De gemeente en het natuurbeschermingsrecht’,  Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht afl. 5/6 (augustus 2018)

Wat verwacht de Omgevingswet van toezicht, handhaving en opsporing? Deel 5, Dier & Milieu 2018/2 (juni 2018)

Noot bij CBB d.d. 26 oktober 2017 (ECLI:NL:CBB:2017:343) over de samenloop tussen bestuurlijke boete en strafbaar feit en de cautie in M en R 2018/25 (afl. 2 – maart 2018)

Wat verwacht de Omgevingswet van toezicht, handhaving en opsporing? Deel 4, Dier & Milieu 2018/1 (maart 2018)

2017

Ontwikkelingen in de aanpak van fout hout: de actuele stand van zaken rond EUTR en FLEGT, Milieu & Recht nr. 10-2017 (december) in samenwerking met dr. W.Th. Douma

Wat verwacht de Omgevingswet van toezicht, handhaving en opsporing? Deel 3, Dier & Milieu, december 2017/4

Oud voor nieuw werkt voor autobanden, Milieu, nr. 5, oktober 2017 (in samenwerking met Coen Bertens en Francien Eppens, sectie Afval VVM). Gaat over producentenverantwoordelijkheid met betrekking tot autobanden. Zie voor inleidende publicatie en 2 andere stromen (e-afval en batterijen en accu’s) hierna.

Noot bij Rechtbank Gelderland 31 maart 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:2438 en 2442 over groenafval in M en R 2017/95 (september 2017)

Wat verwacht de Omgevingswet van toezicht, handhaving en opsporing? Deel 2, Dier & Milieu, september 2017/3

Nieuw leven voor oude batterijen en accu’s, Milieu, nr. 3, juni 2017 (in samenwerking met Coen Bertens, Jan van Dijk en Francien Eppens, sectie Afval VVM). Gaat over producentenverantwoordelijkheid met betrekking tot batterijen en accu’s. Zie voor inleidende publicatie: hierna.

Wat verwacht de Omgevingswet van toezicht, handhaving en opsporing? Dier & Milieu, juni 2017/2

Noot bij arrest Hof Arnhem-Leeuwarden d.d. 25 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:505 en 506 over asfaltgranulaat: afvalstof of bouwstof? in M en R 2017/55 (april 2017)

Schatkamer aan e-waste beter benutten, Milieu, nr 2, mei 2017 (in samenwerking met Coen Bertens en Francien Eppens, sectie Afval VVM). Gaat over producentenverantwoordelijkheid met betrekking tot electronisch en electrisch afval (= alle afval met een stekker). Zie voor inleidende publicatie: hierna.

2016

Noot bij vonnis Rechtbank Midden-Nederland d.d. 12 september 2016 (ECLI:NL:RBMNE:2016:4968) in M&R afl. 10 (december 2016) over een drone boven de Oostvaardersplassen: schade aan beschermd natuurmonument en/of opzettelijk verontrusten van dieren?

LAP3: wordt rijksbrede ambitie waargemaakt?, Afval!, november 2016

Producentenverantwoordelijkheid en afvalbeheer, Milieu, september 2016 (in samenwerking met Coen Bertens en Francien Eppens, sectie Afval VVM)

Wet natuurbescherming: handhaving, Journaal Flora en fauna, nr. 5/2016 (doelgroep juristen)

De Wet natuurbescherming: handhaving,  Dier & Milieu, augustus 2016/4 (doelgroep beleidsmedewerkers, toezichthouders, handhavers, (buitengewoon) opsporingsambtenaren).

Het opzet in de (nieuwe) Wet natuurbescherming: wat wordt beschermd?, Dier & Milieu, april 2016/2

2015

Afval of grondstof? Dier & Milieu, nr 3 (juni 2015): overzicht van de laatste ontwikkelingen op afvalgebied.

Het opzetvereiste in de nieuwe Wet natuurbescherming in Journaal Flora en Fauna, nummer 3 (mei 2015)

Noot bij beklagzaken ex artikel 12 Sv (niet vervolging) inzake overtredingen Flora- en faunawet in M&R aflevering 3 (maart 2015)

Pilot Natuurhulp _ D&M_2015 nr 1 over de samenwerking tussen groene boa’s van de Stichting Groennetwerk en vrijwilligers van natuurorganisaties.

2014

Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden d.d. 11 maart 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:2143 over covergisting  in M&R aflevering 10 – december 2014, nr. 150

Risico’s bij overtreding van milieuregels in Dier & Milieu nr. 4 – 2014

Noot bij ABRvS d.d. 11 december 2013 nr. 201203014  over handhavingsbeleid van de provincie Drenthe bij concreet zicht op legalisatie, Milieu & Recht aflevering 5 – juni 2014, nr. 72

Interview over de Europese Houtverordening met ReijngoudCoNCEPT en Tubbing Milieu-advies, Houtwereld 2014, nr. 8 (18 april 2014).

Handhaving van kwaliteitsnormen bij bodemwerkzaamheden, Milieu & Recht aflevering 2 – februari 2014

Handreiking Handhavingsplan Natura 2000 en ander groen/grijs, deel 2 in de serie Gebiedsgericht toezicht in Dier & Milieu 2014/1 (februari 2014)

2013

Noot Hof Arnhem 16042013_BZ7832_M&R 2013-10 over de illegale stort van grond in en nabij een waterplas en de samenwerking tussen bestuur en OM op het gebied van handhaving ( M&R 2013, nr. 10, december 2013)

Gedragscode bosbeheer aangepast na oordeel bestuursrechter, Dier & Milieu nr. 6 (december 2013)

Afvalhout ontbeert Europees speelveld, Milieu nr. 8 (december 2013)

Fout Hout aan banden gelegd door Europese Houtverordening?, Milieu & Recht aflevering 6, 2013 (juni)

De bestuurlijke strafbeschikking voor milieu- en keurfeiten (samen met Erik-Jan van Ham, provincie Noord-Brabant), Milieu & Recht aflevering 1, 2013

2012

De Regionale Uitvoeringsdienst en de bestuurlijke strafbeschikking voor milieu- en keurfeiten, Dier & Milieu nr. 6/2012 (themanummer RUD)

Handel in Fout Hout aan banden gelegd door Europese Houtverordening?, dossier in Dier & Milieu nr. 5/2012 (oktober) in samenwerking met Pauline Verheij (www.ecojust.eu)  en Jaap Reijngoud (www.reijngoudconcept.net)

Noot bij Hoge Raad d.d. 27 maart 2012 (LJN  BU8791) in M&R nr 7 /nr 113 (september 2012) over kleurloos opzet in de zin van de Wet op de economische delicten.

Noot bij Rechtbank Breda 8 februari 2012 LJN BV3088 (ontneming ATM) in M&R nr 5 (mei 2012).

Vooruitblik Wet Natuur D&M 2-2012

Noot-bij-Hof-Arnhem-LJN BU6242-79-lid-2-ffwet: over de gevolgen van overtreding van regels van de gedragscodes in de zinvan de Flora- en faunawet, M&R nr. 2/2012

Overtreding van een gedragscode is zelfstandig strafbaar feit, Dier & Milieu 2012/1

2011

Standpunten van Tubbing Milieu-advies op stellingen die zijn behandeld in het blad Handhaving.

Stelling 1: de Inspectievakantie – Handhaving nr. 3 (juni)- 2011

In Handhaving nr. 3 staat ook een reactie van Tubbing Milieu-advies op het vonnis van Hof Den Haag 22 maart 2011 (LJN BP8578) op de brand bij CMI waarvoor DCMR en Gemeente Rotterdam aansprakelijk zijn gehouden voor de schade als gevolg van falend toezicht: Reactie op uitspraak Hof Den Haag CMI

Stelling 2: Vertrouwen op systeemtoezicht, certificering en convenanten vergroot de slagkracht van toezichthouders: lees meer in Handhaving nr. 4 – 2011

In Milieu & Recht nr. 6/2011 noot bij Hoge Raad d.d. 22 maart 2011 LJN BP0092 over de inzet van bijzondere opsporingsmiddelen bij grootschalige wildstroperij.

Voordat u met saneren begint….Bodem, nr. 3 – juni 2011, samen met vijf andere auteurs.

Overzicht van jurisprudentie over afvalstoffen over de periode 2009 tot 24 april 2011 (niet gepubliceerd in een blad; wel te vinden op het Handhavingsportaal van het LOM)

Op weg van afvalstoffenbeheer naar materiaalketenbeheer?, Implementatie van de nieuwe Kaderrichtlijn Afvalstoffen in de Wet Milieubeheer, M&R – afl. 2 – februari 2011. Zie over hetzelfde onderwerp: Van afvalstoffen tot materialen in Dier & Milieu 2011/2

noot bij vonnis Rechtbank Zutphen d.d. 16 november 2010 (LJN BO4074) over verstoring en de gedragscode bosbeheer, M&R afl. 2 – februari 2011, jurisprudentie nr. 45

Overtreding van de gedragscode : een zelfstandig strafbaar feit?, Dier en Milieu, februari 2011/1

Van afvalstoffen tot materialen, omzetting Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen, MILIEU, februari 2011-1

2010 

Gedragscode  Bosbeheer zorgvuldig?, Dier en Milieu oktober 2010/5.

Een uitgebreidere versie van bovenstaand artikel is te vinden in onderstaand artikel:

De nieuwe Gedragscode Bosbeheer zorgvuldig?   Tijdschrift voor Omgevingsrecht, nr. 3 september 2010

Reactie op legislatieve alabastine (NJB 21, 2010), reactie op gelijknamige publicatie van Prof. Teunissen  in NJB 2010, nr. 4, NJB d.d. 28 mei 2010, nr. 21 (onderwerp: wel/niet strafbaar stellen van zorgplichtbepalingen in het  milieurecht).

Steeds minder afval in een uitdijende markt, Milieu mei 2010 – 3 (met Frans Lamers en Barend ten Bruggencate, sectie afval VVM)

Gedragscode Waterschappen redt het niet bij rechter. Dier en Milieu februari 2010/1

Afwijken van Bbk Beoordelingsrichtlijnen WEKA def, WEKA – Bouw. Bbk = Besluit bodemkwaliteit

2009

Het is groen en verandert in snel tempo. Dier en Milieu, oktober 2009/5 (deel 1) en december 2009/6 (deel 2).

Grip op milieuzaken , Binnenlands Bestuur, opiniepagina, week 37, 11 september 2009. Over de evaluatie van de strafrechtelijke milieuhandhaving ‘Grip op milieuzaken’: lees meer bij de rubriek actualiteiten.

2008

Ontwikkelingen in de groene handhaving, (Vakblad voor handhavers op het gebied van) Dier en Milieu, december 2008/6

Officieren van justitie zijn goede juristen en nog veel meer!, Trema, opinie-rubriek, nr. 2, 2008.

2006 

Gedragscode zorgvuldig bosbeheer en de strafrechtelijke handhaving van artikel 8-12 Flora- en faunawet, Tijdschrift voor omgevingsrecht, nr 3-september 2006

2005          

De kwaliteit van de economische (politie)rechter en het Functioneel Parket, Trema september 2005, nr. 7

Noot bij HR 9 maart 2004, nr. 16 Milieu & Recht,  nr. 2 –2005 (Schipholarrest)

Preirestanten en tomatenloof: wat doen we ermee? Milieu & Recht, rubriek ‘Uit de praktijk’, nr. 2 -2005

2004 

De  strafrechtelijke handhaving van niet onherroepelijke milieu-vergunningen: een hiaat? Milieu & Recht, rubriek ‘Uit de praktijk’, nr. 5 -2004

2000

Due Diligence: weet wat je koopt! Tijdschrift Controlling, februari 2000

Het wetsvoorstel ‘Structuur verwijdering afvalstoffen’ in vogelvlucht. Afval!, januari 2000

1999  

De verzekeraar als handhaver van milieuvoorschriften. Tijdschrift Controlling, september 1999

Milieuverslag: dure plicht of buitenkansje? Tijdschrift Controlling, mei 1999

Baksteenarrest haalt ook milieukostenresolutie onderuit. Tijdschrift Controlling, maart 1999

1998

(Breedte-)Sport en het milieu.   Sportzaken 1998

Sport en Milieu, Sportaccom 1998

Actualisering Hoofdstuk B 2550 milieuwetgeving,     Handboek Administratie 1998

Enkele financiële aspecten van een verontreinigd bedrijfsterrein, Tijdschrift Controlling 1998

Hoofdstuk Financiering en verzekering van bodemsaneringen,  Leidraad bodembescherming (Sdu) 1998

Hoofdstuk Sociale verantwoordelijkheid en milieuwetgeving in het boek ‘Over recht en bedrijfsethiek, Pleidooien voor samenwerking’, Ars Aequi Libri, onder eindredactie van prof. mr.  B. Hessel (UU)

1995 – 1998

Vaste rubriek (1x per 4 weken) ‘Onderneming en recht – milieu’ in  het Algemeen Dagblad over diverse milieurechtelijke onderwerpen

Hoofdstuk Milieu, Fiscale Bedrijfsadviseur (losbladig) van Bocaal Business Press en actualisaties

1996

Bouwstoffenbesluit bijna niet uitvoerbaar, Land + Water 1996

Uitvoering bouwstoffenbesluit zeer complex, Bouwen in het Westen

Hoofdstukken Aansprakelijkheid en Sancties, Handboek Afvalstoffenmanagement en het zakboekje Afvalstoffen van Sdu Uitgevers milieu (actualisering in 1998)

1995

Aansprakelijkheid voor gevaarlijke (afval-)stoffen,  ZM magazine 1995

Hoofdstuk Milieuwetgeving, Handboek Administratie van Samsom in samenwerking met mw. mr.  S.M.B.W.  Oosterbeek

Bodemverontreiniging van bedrijfsterreinen,  Holland Business in samenwerking met  ir. P.B.J.M. Oude Boerrigter (Grontmij)

Een reeks artikelen over bodemverontreiniging in Cobouw:

–       Actief omgaan met milieu-aspecten bedrijfsterreinen

–       Veroorzaker is aansprakelijk voor verontreiniging grond

–       Grondgebruiker draait zelf op voor kosten sanering

1994    

Eindredacteur van de Milieu-Almanak, De Bussy (thans: Kluwer) en auteur van de hoofstukken “Inleiding” en “Convenanten”

1993      

Nieuwe Wet milieubeheer in werking getreden, Nieuwsbrief Financieel Management

Wet milieubeheer: vergunning betekent nog geen vrijwaring in samenwerking met R.F.J.M. Bongenaar.  Financieel Dagblad

Ziekenhuis en milieu. ZM magazine