Afgesloten opdrachten 2008-2012

Opdrachten en referenties. Om de betreffende referentie te lezen: klik op Referentie beschikbaar

 1. Juridische ondersteuning bij de totstandkoming van beheerplannen (natte) Natura 2000 gebieden. Opdrachtgever: RWS,  referentie beschikbaar
 2. Advisering over het voorkomen van stapeling van toezicht in bodemland (privaatrechtelijk en publiekrechtelijk toezicht). Opdrachtgever: VKB
 3. Redactielid Handhavingsportaal van het Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM), referentie beschikbaar
 4. Opstellen Handhavingsuitvoeringsmethode (HUM) Bodemenergie deel I (provincies). Opdrachtgever: SIKB.
 5. In het kader van het BEUK project (Bodemsanering Efficiënt en Uniform in de Keten) van SIKB: inventarisatie van alle andere dan Wbb-besluiten die nodig kunnen zijn bij het saneren van de bodem: zie www.voordatubegintmetbodemsaneren.nl. Zie ook de publicatie in het blad BODEM over BEUK en de website ‘Voordat u met saneren begint………..’ elders op deze website (pagina publicaties). Referentie beschikbaar
 6. Cursussen voor onder andere rechterlijke macht, politie, boa’s en gemeenten op het gebied van actualiteiten milieugebied, groene regelgeving (Ff-wet), bodem en afvalstoffen (Besluit bodemkwaliteit), Wet BIBOB,  strafrechtelijke kennis (boa-bijspijkercursus), handhavingsinstrumenten op het grensvlak van bestuurs- en strafrecht (bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking) (2008/2009/2010). Voor referenties: zie pagina cursussen.
 7. Rechtbankbezoek  (economische politierechterzitting). Referentie beschikbaar
 8. Advisering ten aanzien van de juridische haalbaarheid van een ‘Wet Openbaarheid Productie en Ketens’ (voorstel in de vorm van wet van de Consumentenbond) in samenwerking met EIM  in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken (2008). Referentie EIM beschikbaar.
 9. Plan van aanpak t.b.v. professionalisering van afdeling handhaving groene regelgeving van provincie (2008). Aanvang begeleiding van het proces in 2009.
 10. Juridische ondersteuning bij (instrumenten van) bodembeheer in opdracht van SIKB. SIKB houdt zich bezig met het opstellen van normdocumenten ter borging van de kwaliteit van diverse bodemwerkzaamheden, bijv. veldonderzoek, monsterneming, sanering (2009/2010). Referentie beschikbaar.
 11. Kwaliteitsborging en risicobeheersing natuurgegevens in opdracht van Gegevensautoriteit Natuur (2009). Referentie beschikbaar.
 12. Juridische verankering van kwaliteitszorg voor de restauratie van gebouwde monumenten  in opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed van het Ministerie van OC & W in samenwerking met drs. W. de Koning van Gemini Consultants(2009/2010).  Referentie beschikbaar.
 13. Juridische ondersteuning bij de totstandkoming van een duurzame en robuuste samenwerking tussen de Gegevensautoriteit Natuur en de particuliere gegevensbeherende organisaties, verenigd in de Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna (2009/2010).  Referentie beschikbaar.
 14. Onderzoek naar functioneel daderschap in het milieu(straf)recht in opdracht van de Politieacademie (2009/2010).
 15. Onderzoek naar mogelijkheden om de bodemregelgeving te vereenvoudigen (in samenwerking met Grontmij Nederland B.V.) Opdrachtgever: VROM. Uitgevoerd in 2010. Referentie beschikbaar.
 16.  Handhavingsadvies herziene richtlijn energieprestatie van gebouwen. Opdrachtgever: VROM/WWI. Uitgevoerd in 2010 samen met EIM en ECN.