Opdrachten 2013 – 2021

Onder de opdrachten staan de referenties van een aantal opdrachtgevers. Op verzoek kan er voor andere of meer uitgebreide referenties worden gezorgd.

2020 en 2021

 1. Ondersteuning van Omgevingsdienst Haaglanden bij het verlenen van ontheffingen soortenbescherming (incl. schadebestrijding) en vergunningen N2000 (Wet natuurbescherming).
 2. Ondersteuning van een Faunabeheereenheid bij het aanvragen van een vergunning N2000 voor faunabeheeractiviteiten.
 3. Online cursus afvalstoffen voor DCMR (eindcijfer 7,6) en SSR.
 4. Webinars voor omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, waterschappen en politie over Toezicht en Handhaving met de Omgevingswet.
 5. Cursussen Wet natuurbescherming (soortenbescherming): online en fysiek.

2019

 1. Ondersteuning van Rijkswaterstaat in het post-PAS-tijdperk.
 2. Advisering gemeente bij de uitvoering van een complexe bodemsanering en daarbij te volgen procedure.
 3. Ondersteuning bij complexe handhavingstrajecten in opdracht van een gemeente (start in 2017) – zie referentie onder punt 7 hierna.
 4. Ondersteuning bij het opstellen van het (eerste) Programma Invasieve Exoten van de provincie Utrecht (start in 2018)
 5. Ondersteuning Faunabeheereenheden bij het aanvragen van vergunningen en ontheffingen Wet natuurbescherming.
 6. Lid van het Onafhankelijkheidscomité van Quality Services Certification B.V. , een instelling die bedrijven certificeert voor de NTA 8080 en 8081 waarin duurzaamheidscriteria zijn opgenomen voor biomassa.
 7. Cursussen voor onder andere de SSR (opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht) mbt afvalstoffen en soortenbescherming Wet natuurbescherming.

2018

 1. Ondersteuning bij het opstellen van het (eerste) Programma Invasieve Exoten van de provincie Utrecht.
 2. Onderzoek naar regelgeving op het gebied van afvalscheiding door met name kleine bedrijven in opdracht van RWS Leefomgeving.
 3. Advisering over (grootschalige) toepassing van baggerspecie en grond (Besluit bodemkwaliteit)
 4. Ondersteuning bij de aanvrage van een ontheffing Wet natuurbescherming in het kader van een herinrichting van de entree van een natuurgebied.
 5. Ondersteuning bij de aanvrage van vergunningen Natura 2000 voor faunabeheeractiviteiten in opdracht van Faunabeheereenheid Zuid-Holland
 6. Onderzoek naar de gang van zaken in een handhavingsdossier naar de invulling van de rollen van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 7. Juridische ondersteuning bij complexe handhavingstrajecten in opdracht van een gemeente (start in 2017)
 8. Lid van het Onafhankelijkheidscomité van Quality Services Certification B.V. , een instelling die bedrijven certificeert voor de NTA 8080 en 8081 waarin duurzaamheidscriteria zijn opgenomen voor biomassa.
 9. Diverse cursussen op het gebied van afvalstoffen, natuurregelgeving en de interactie tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving (referenties op aanvraag beschikbaar).

2017

 1. Juridische ondersteuning bij complexe handhavingstrajecten in opdracht van een gemeente.
 2. Afval of product? Juridische begeleiding van juristen werkzaam bij waterschappen en betrokken bij de Energie- en Grondstoffenfabriek.
 3. Juridische toets van de effectanalyses op Natura 2000-gebieden van faunabeheermethoden in opdracht van de Faunabeheereenheid Noord-Holland.
 4. Het aanvragen van ontheffingen/opdrachten/vrijstelling voor beschermde soorten onder de Wet natuurbescherming in opdracht van Faunabeheereenheid Noord-Holland
 5. Juridische ondersteuning bij complexe hoger beroepszaak in het kader van  soortenbescherming Wet natuurbescherming (voorheen: Flora- en faunawet) bij Omgevingsdienst Haaglanden: lees de uitspraak
 6. Lid van het Onafhankelijkheidscomité van Quality Services Certification B.V. , een instelling die bedrijven certificeert voor de NTA 8080 en 8081 waarin duurzaamheidscriteria zijn opgenomen voor biomassa.
 7. Diverse cursussen op het gebied van afvalstoffen, natuurregelgeving en de interactie tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving (referenties op aanvraag beschikbaar).

2016

 1. Jurist Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet bij Omgevingsdienst Haaglanden voor complexe zaken en ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe Wet natuurbescherming: zie voor referentie hieronder.
 2. Lid van het Onafhankelijkheidscomité van Quality Services Certification B.V. , een instelling die bedrijven certificeert voor de NTA 8080 en 8081 waarin duurzaamheidscriteria zijn opgenomen voor biomassa.
 3. Diverse cursussen op het gebied van afvalstoffen, natuurregelgeving en de interactie tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving (referenties op aanvraag beschikbaar).
 4. Evaluatie nazorgregeling stortplaatsen in Wet milieubeheer in opdracht van FFact.
 5. Ondersteuning van belangenorganisatie van grondbanken bij het indienen van een zienswijze tegen het ontwerp Landelijk Afvalbeheerplan 3 (2017-2029)

2015

 1. Het leveren van de juridische expertise in het kader van het fenomeenonderzoek naar de bedreiging van de drinkwatervoorziening door criminele activiteiten in opdracht van het Landelijk Milieu Expertisecentrum van de politie.
 2. Jurist Natuurbeschermingswet bij Omgevingsdienst Haaglanden (half jaar; 20 uur/week): zie voor referentie hieronder.
 3. Lid van het Onafhankelijkheidscomité van Quality Services Certification B.V. , een instelling die bedrijven certificeert voor de NTA 8080 en 8081 waarin duurzaamheidscriteria zijn opgenomen voor biomassa.

2014

 1. Vervolgadvies over verjaring aansprakelijkheid bodemverontreiniging.
 2. Actualiseren van de website: Voordatubegintmetsaneren.nl van SIKB.
 3. Jurist Natuurbeschermingswet bij Omgevingsdienst Haaglanden (gehele jaar; 20 uur/week): zie voor referentie hieronder.
 4. Lid van het Onafhankelijkheidscomité van Quality Services Certification B.V. , een instelling die bedrijven certificeert voor de NTA 8080 en 8081 waarin duurzaamheidscriteria zijn opgenomen voor biomassa.
 5. Advisering SIKB inzake de relatie tussen privaat en publiek toezicht op naleving van de kwaliboregeling van het Besluit bodemkwaliteit en het leveren van input voor de actualisering van het kabinetsstandpunt over certificatie en accreditatie 2003.
 6. Advies: (verontreinigde) grond: bijproduct of (einde) afval?

2013

 1. Houden van een inleiding ter gelegenheid van het tekenen van aansluitovereenkomsten InspectieviewMilieu door ILT, ISZW, NVWA, DCMR en OZHZ d.d. 20 november 2013. zie voor persbericht en inleiding: http://www.informatieuitwisselingmilieu.nl/nieuwsbericht.php?id=16&nwsid=46
 2. Advisering VKB (Vereniging Kwaliteitsborging Bodem)  hoe om te gaan met de wijze waarop ILT de normdocumenten in het Besluit bodemkwaliteit handhaaft (nav ABRvS d.d. 7 augustus 2013 nr. 201206344/1/A4).
 3. Dagvoorzitter op het afscheidsymposium van de Gegevensautoriteit Natuur, Jan van Groenendael (11 oktober 2013): zie voor referentie hieronder en voor  het verslag op: http://eepurl.com/HchOn.
 4. Milieujuridische ondersteuning bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (afdeling Vergunningen en meldingen): zie voor referentie: hieronder onder 4.
 5. Opstellen van een Handreiking voor een handhavingsplan Natura 2000-gebieden in opdracht van het IPO en het ministerie van EZ in samenwerking met Pauline Verheij van Ecojust. Zie hieronder voor een referentie onder 1 en http://www.ipo.nl/publicaties/handvatten-aangereikt-voor-handhavingsplannen-natura-2000
 6. Het ontwikkelen van een milieutoetsingskader ten behoeve van de E-tool bijproduct/einde afval in opdracht van het Ministerie van I&M in samenwerking met RoyalHaskoningDHV.  Zie hieronder voor een referentie onder 2. En zie hier het resultaat: Webtoets Afval of Grondstof? www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/afval/afval/toetsing-afval/
 7. Het optimaliseren van het kennismanagement bij de afdeling bodem van Grontmij Nederland BV: zie voor referentie hierna onder 3.
 8. Lid van het Onafhankelijkheidscomité van Quality Services Certification B.V. , een instelling die bedrijven certificeert voor de NTA 8080 en 8081 waarin duurzaamheidscriteria zijn opgenomen voor biomassa.
 9. Juridische ondersteuning bij het beroep tegen het besluit van ELI waarbij de (tweede) Gedragscode Bosbeheer is goedgekeurd. Opdrachtgever: Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming (PDM). Zie voor een verslag van de gehele procedure de publicatie opgenomen onder 2013 (www.tubbingmilieuadvies.nl/publicaties)
 10. Voorzitter van de Commissie van Wetenschappelijk  Adviseurs van de Gegevensautoriteit Natuur.
 11. Diverse cursussen: zie pagina cursussen.

Referenties

1. Han de Haas (regisseur handhaving bij de provincie Noord-Brabant), mede namens Bert Kaspers (ILT/LOM), beiden namens opdrachtgevers IPO Platform groene regisseurs en EZ:
Mede namens Bert laat ik je weten dat we blij zijn met het resultaat dat we hebben bereikt. Dat betekent tevredenheid over het document Handreiking en de concept oplegnotitie. Je adviezen die je in het memo hebt verwoord nemen we ter harte (31 januari 2013).
2. Maarten van het Bolscher (ministerie van I&M) over de opdracht: ontwikkeling milieutoetsingskader ten behoeve van de E-tool bijproduct en einde afval:  Bij deze nogmaals hartelijk dank voor de goede samenwerking en het resultaat dat jullie opgeleverd hebben. Dit zorgt weer voor een goede stap vooruit in het realiseren van de E-tool (28 januari 2013).
3. Paul Oude Boerrigter, senior adviseur bodem bij Grontmij Nederland B.V. over het optimaliseren van het kennismanagement van de afdeling bodem:
Tubbing Milieu-advies  heeft in de periode medio 2012-medio 2013 een analyse gemaakt van het kennismanagement van de afdeling Bodem van Grontmij. Binnen deze landelijke afdeling werken circa 100 medewerkers op diverse werkvelden. Met enthousiasme, energie en kennis van zaken heeft Tubbing Milieu-advies contact met diverse sleutelpersonen binnen de afdeling gelegd, interviews gehouden en een enquête afgenomen. Na een analyse van de situatie hebben ze waardevolle en direct bruikbare adviezen gegeven aan het management van de afdeling. Het management heeft deze adviezen direct omgezet in actie waardoor Grontmij de kwaliteit van haar dienstverlening verder zal verbeteren. (21 juni 2013)
4. Peter Groeneveld, teamleider Juridische Zaken en APV bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid:
Annemiek heeft het team Juridische Zaken en APV op efficiënte wijze ondersteunt in een piekperiode. Zij stelt zich in haar advisering proactief op, is direct en komt snel tot de kern, maar neemt haar collega’s daarbij wel mee in het proces: zij is ook een teamspeler. (12 augustus 2013)
5. Renée Bekker, manager kwaliteitsborging bij de Gegevensautoriteit Natuur over het voorzitterschap op het afscheidssymposium van de GaN:
Super bedankt voor je geroutineerde voorzitterschap en bijdrage aan het succes van het symposium. (13 oktober 2013)
6. Charlotte Los, coördinerend vergunningverlener Natuurbeschermingswet bij Omgevingsdienst Haaglanden: Annemiek maakt zich de materie snel eigen en houdt van een no-nonsense aanpak. Ze pakt zaken snel op, reageert direct en alert op vragen en zoekt op efficiënte wijze zaken uit. Daarbij is ze ook een spontane en gezellige collega (22 oktober 2014).
7. Frans Pieter Witteveen, teammanager ruimte en handhaving bij gemeente Oldebroek: Je hebt een bijzondere bijdrage geleverd bij het onder controle krijgen van een van de lastigste dossiers op dit moment. Je geeft niet op en werkt heel grondig en zorgvuldig en hebt voor overzicht gezorgd. Daar ben ik je heel dankbaar voor. En je bent ook nog een fijne collega geweest in de periode dat je voor ons hebt gewerkt (6 november 2019)